header soud of silence
  

 


Trilling en de helende kracht van geluid

Genezen door middel van trillingsfrequenties is een eeuwenoud gegeven.
Een trillingsfrequentie is het aantal regelmatig terugkerende golven van welke aard dan ook per tijdseenheid.
Een wetmatigheid van trilling is dat het op zich een neutrale drager is.Wij zijn degenen die hieraan inhoud, oordeel, richting, merk of kleur meegeven.
Alles is trilling. Alles in dit universum is een levend bewegend veld, perfect georkestreerd, interactief en verbonden. Trilling fungeert onder andere, voorzien van de juiste intentie, als spiegel om het zelfgenezende vermogen te (re)- activeren.
Geen organisme of object is waarlijk identiek, alles heeft een uniek trillingspatroon.
Materie bestaat uit zeer traag bewegende deeltjes (verdichte energie) en is niet hoorbaar voor het menselijke oor. Als je de beweging versnelt, neemt de frequentie toe en kunnen er lage tonen hoorbaar worden. Naarmate de trillingsfrequentie toeneemt, overschrijdt deze op een gegeven moment onze hoorgrens. De trillingen zijn dan nog wel steeds voelbaar en aanwezig.
Licht, hitte, magnetisme en geluid zijn allemaal vormen van trillingsfrequenties evenals mensen, bomen, tafels en creditcards.
Iedere gedachte, handeling of emotie heeft zijn eigen trillingsfrequentie, die bewust of onbewust wordt waargenomen.
Op verschillende niveaus kan hiermee gewerkt worden .Bijvoorbeeld het in beweging zetten van energie door middel van klanken, een geleide meditatie of beeldvorming, via gebed of door positieve gedachten uit te zenden, of door het sturen van helende energie naar een persoon.
De natuurvolkeren en nomadische stammen wisten alles van de helende krachten van trillingen. Ze hadden hun belangrijkste instrument altijd bij zich, namelijk de stem.
Als iemand binnen de stam ontstemd was werden er met meerdere stamleden en een medicijnman, helende klanken gezongen om die persoon weer in balans te trillen. Denk bijvoorbeeld aan de kerkgospels of het mantra zingen.
Ook werden bij genezingsceremonies trommels, bellen of ratels gebruikt.
Het eentonige opzwepende ritme zorgde voor een verandering in de hersengolf-activiteit, zodat mensen in een andere bewustzijnslaag gebracht werden. Van daaruit kon dan contact met andere dimensies en bronnen van weten gemaakt worden om inzicht en kennis over bepaalde genezingsprocessen of geneeskrachtige planten te verkrijgen.
Doorgaans produceren de hersenen overwegend bètagolven tijdens ons dagelijks handelen. Je bent dan actief en op de buitenwereld gericht. Door helende klanken gaan de hersenen vanzelf over in alfa- of zelfs thetagolven. Je ervaart dan meer ontspanning en je kunt makkelijker naar binnen keren. Er ontstaat meer in- en overzicht. Het is zelfs mogelijk om kleuren, beelden of gevoelssferen te ervaren, waarbij een ieder klank op een heel eigen wijze vertaalt.
Je kunt dus eigenlijk zonder eindeloos lang te hoeven navelstaren op een hele directe en liefdevolle wijze in een korte tijd een diepe meditatieve staat ervaren.
Ieder mens heeft zijn of haar specifieke grondtoon. Hoewel deze kan veranderen tijdens iemands leven, blijft er altijd een basistoon, die een referentie vormt voor iemands uniek-zijn. Dit besef is als een warme gloed van innerlijk weten.

 

 didgerido

didgerido

didgerido